นักวิจัยศูนย์ฯ คุยเรื่อง ‘ถ่านอัดแท่ง’ จากเศษพืชเหลือทิ้ง ให้กลุ่ม SCG Waste

วันที่ 9 ก.พ. 65 ศาสตราจารย์ ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ และศาสตราจารย์ ดร.บุนยรัชต์ กิติยานันท์ ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการศูนย์ฯ ตามลำดับ ได้หารือร่วมกับศาสตราจารย์ ดร.ธราพงษ์ วิทิตศานต์ ภาควิชาเคมีเทคนิค จุฬาฯ และนักวิจัยกลุ่ม SCG Waste

การพูดคุยกันในครั้งนี้ ศ.ดร.ธราพงษ์ ได้เล่ารายละเอียดการทำวิจัยเกี่ยวกับถ่านอัดแท่ง ซึ่งทำจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรชนิดต่าง ๆ เพื่อเปิดมุมมองให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่สนใจได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและซักถามข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทำวิจัยในเรื่องดังกล่าว

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
  petromat@chula.ac.th