คณะผู้บริหารศูนย์ฯ เข้าพบศูนย์บริการวิชาการจุฬาฯ เพื่ออวยพรปีใหม่

ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ ศาสตราจารย์ ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการศูนย์ฯ ศาสตราจารย์ ดร.บุนยรัชต์ กิติยานันท์ และผู้จัดการศูนย์ฯ คุณแก้วใจ คำวิลัยศักดิ์ ได้เข้าพบ ดร.ศุภิชัย ตั้งใจตรง กรรมการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์ วัฒนา รองกรรมการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการฯ ณ อาคารวิจัยจุฬาฯ เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 13 มกราคม 2566

โดยการเข้าพบในครั้งนี้ ศ.ดร.หทัยกานต์ ได้เป็นตัวแทนของศูนย์ฯ ในการกล่าวอวยพรแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการวิชาการฯ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th