คณะผู้บริหารศูนย์ฯ เข้าสวัสดีปีใหม่ ศสอ.

ศาสตราจารย์ ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.บุนยรัชต์ กิติยานันท์ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ และคุณแก้วใจ คำวิลัยศักดิ์ ผู้จัดการศูนย์ฯ ได้เข้าสวัสดีปีใหม่แด่รองศาสตราจารย์ ดร.สุธา ขาวเธียร ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (ศสอ.) ณ อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 10 มกราคม 2566

โอกาสนี้คณะผู้บริหารศูนย์ฯ ยังได้กล่าวคำอวยพรปีใหม่เพื่อขอให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ ศสอ. ทุกท่านมีความก้าวหน้าและประสบความสำเร็จในการทำงาน

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th