คณะผู้บริหารศูนย์ฯ ร่วมอวยพรศูนย์ฯ ฮาลาล ในโอกาสขึ้นปีใหม่

ผู้บริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ นำโดยศาสตราจารย์ ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.บุนยรัชต์ กิติยานันท์ รองผู้อำนวยการ และคุณแก้วใจ คำวิลัยศักดิ์ ผู้จัดการศูนย์ฯ ได้เข้าพบรองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ อาคารวิจัย จุฬาฯ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 เพื่ออวยพรแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ฮาลาล ให้ทำงานโดยประสบความสำเร็จตลอดทั้งปีใหม่นี้

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th