คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ฯ ประชุมทบทวนการทำงานในปีก่อน พร้อมปรับทิศทางศูนย์ฯ สู่ปีต่อไป…

คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ ได้ประชุมร่วมกัน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม 203 อาคารจามจุรี 4 จุฬาฯ โดยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ ในตำแหน่งประธานกรรมการอำนวยการศูนย์ฯ ได้เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมหารือด้วย

ระหว่างการประชุมดังกล่าว ศาสตราจารย์ ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ศาสตราจารย์ ดร.บุนยรัชต์ กิติยานันท์ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ และคุณแก้วใจ คำวิลัยศักดิ์ ผู้จัดการศูนย์ฯ ได้ร่วมนำเสนอเนื้อหาการประชุมในวาระต่างๆ รวมทั้งวาระผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ ตลอดทั้งปีงบประมาณที่ผ่านมา

ช่วงปี 2565 ศูนย์ฯ ได้จัดทำโครงการจำนวนหลายเรื่อง รวมถึงได้ขยายความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดทำโครงการต่างๆ และได้แสวงหาความร่วมมือเพิ่มเติมกับต่างประเทศ

นอกจากนี้ ศูนย์ฯ ยังมีผลงานด้านนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ และการสนับสนุนงานประชุมวิชาการ รวมถึงยังมีการดำเนินงานด้านโปรแกรมวิจัยสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ที่ได้จัดทำขึ้นภายใต้โครงการต่างๆ

สำหรับปี 2566 ศูนย์ฯ กำลังดำเนินโครงการต่างๆ อยู่หลายเรื่อง รวมถึงอยู่ในระหว่างการยื่นข้อเสนอโครงการใหม่ โดยคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ฯ ได้ให้คำแนะนำโดยเฉพาะในเรื่องการปรับทิศทางการทำงานของศูนย์ฯ ให้เกิดความโดดเด่นมากยื่งขึ้นตามความเชี่ยวชาญ และให้โครงการที่จัดทำขึ้นนั้นส่งผลกระทบมากขึ้นต่อการพัฒนาประเทศ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th