ขอแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ

ขอแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ ในโอกาสที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี” ประจำปี พ.ศ. 2565 จากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th