ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.นิศานาถ ไตรผล เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ระดับดี ประจำปีงบประมาณ 2566

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.นิศานาถ ไตรผล เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ระดับดี ประจำปีงบประมาณ 2566 จากผลงานวิจัยเรื่อง “การสร้างคลังข้อมูลวัสดุเชิงประกอบระดับนาโนเมตรพอลิไดแอเซทิลีน/สารประกอบซิงก์ที่สามารถควบคุมพฤติกรรมการเปลี่ยนสีและมีสมบัติฟลูออเรสเซนส์ที่ดีสำหรับเทคโนโลยีการตรวจวัด”

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th