ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริธันว์ เจียมศิริเลิศ

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริธันว์ เจียมศิริเลิศ  ที่ได้รับการเลือกตั้งจากกรรมการสมาคมให้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมเซรามิกส์ไทย วาระปี 2566-2567

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th