ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญญพร บุญมหิทธิสุทธิ์

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญญพร บุญมหิทธิสุทธิ์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านกิจการนิสิต (ประเภทผู้บริหาร) ประจำปีการศึกษา 2565

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th