ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ที่ได้รับรางวัลจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand)

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นำพล อินสิน ที่ได้รับรางวัลชมเชย การนำเสนอโปสเตอร์ ด้านความยั่งยืนประเภท คณาจารย์ บุคลากร ประจำปี 2565 จากผลงานวิจัยเรื่อง “โครงการการเรียนรู้ด้านความยั่งยืน ผ่านโครงงานที่ใช้กระบวนการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” จากเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand)

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th