PETROMAT ร่วมแสดงความยินดีคณาจารย์ KU-ChE

 

PETROMAT ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเคมี (KU-ChE) ได้รับการจัดอันดับ ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและได้รับการ Citation ที่สูง (Top 10) (ปี 2016-2021) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้

 

 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
  petromat@chula.ac.th