PETROMAT ขอแสดงความยินดี กับ ศาสตราจารย์ ดร.สุภา หารหนองบัว  ในโอกาสได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ “ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2566”

PETROMAT ขอแสดงความยินดี กับ ศาสตราจารย์ ดร.สุภา หารหนองบัว  ในโอกาสได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ “ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2566”

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th