PETROMAT ขอแสดงความยินดี กับคณาจารย์ที่ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์

PETROMAT ขอแสดงความยินดี กับคณาจารย์ที่ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ดังนี้

  1. ศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล สาขาวิศวกรรมเคมี ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2564
  2. ศาสตราจารย์ ดร.ธงไทย วิฑูรย์ สาขาวิศวกรรมเคมี ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2562

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th