‘Film Protextor’ ฟิล์มยางธรรมชาติปกป้องพื้นผิววัสดุ ใช้เสร็จแล้วลอกออกได้! พัฒนาสู่ความสำเร็จโดยนักวิจัยปิโตรแมท

ศูนย์ฯ และ ศาสตราจารย์ ดร.นพิดา หิญชีระนันทน์ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมมือกันในโครงการ ‘การพัฒนาฟิล์มยางธรรมชาติแบบลอกออกได้ เพื่อประยุกต์ใช้ในงานเคลือบผิววัสดุในงานก่อสร้าง’ ภายใต้การสนับสนุนโดย สป.อว. ผ่านโครงการวิจัยปั้นดาว โดยผลผลิตจากความร่วมมือขณะนี้ก้าวสู่ขั้นทดสอบโดยผู้ใช้งานจริงในตลาด

ผลิตภัณฑ์นี้อยู่ภายใต้ชื่อ Film Protextor คือยางธรรมชาติสูตรน้ำสำหรับทาหรือพ่นลงบนวัสดุ เช่น กระจก กระเบื้อง และเซรามิก ซึ่งต้องการการเคลือบผิวแบบชั่วคราว เพื่อป้องกันน้ำ รอยขูดขีด สะเก็ดไฟ หรืออันตรายอื่นที่อาจทำให้วัสดุเสียหายระหว่างการขนส่ง การก่อสร้าง ฯลฯ เมื่อเสร็จงานแล้วสามารถลอกออกมาเป็นแผ่นฟิล์มได้อย่างง่ายดายโดยไม่ทำลายพื้นผิวนั้น

ทั้งนี้ ได้มีการติดตามและประเมินความก้าวหน้าของโครงการวิจัย ซึ่งมีศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เป็นหัวหน้าคณะผู้ประเมินโครงการฯ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารวิจัย จุฬาฯ ร่วมกับการประชุมแบบออนไลน์ในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th