‘Cello-gum’ ภายใต้โครงการปั้นดาว เข้ารับการประเมินจาก สกสว. ตอกย้ำการเป็นงานวิจัยที่มีศักยภาพสูง

โครงการวิจัยการสกัดและการดัดแปรแบคทีเรียเซลลูโลสจากเศษวุ้นมะพร้าวสู่การเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ (Cello-gum) ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในโครงการวิจัยที่ได้เข้ารับการประเมินจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกสว.) โดยโครงการวิจัยดังกล่าวมีศาสตราจารย์ ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ เป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้กรอบวิจัยการสร้างมูลค่างานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (โครงการปั้นดาว)

การประเมินครั้งนี้จัดทำขึ้นภายใต้โครงการ “การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของแผนงานวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่ สกสว. : โปรแกรมวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี และโปรแกรมวิจัยเพื่อพัฒนาผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์” ซึ่งมอบหมายให้คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ดร.ไชยยะ คงมณี เป็นผู้ประเมิน เพื่อศึกษาผลสำเร็จและผลกระทบในมิติต่างๆ จากโครงการ Cello-gum รวมถึงเพื่อนำข้อเสนอแนะไปพัฒนาการทำงานของหน่วยงานผู้ให้ทุนในภาครัฐ

ทั้งนี้ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุได้ต้อนรับคณะผู้ประเมินเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ที่ผ่านมา เพื่อให้ ศ.ดร.หทัยกานต์ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานและความสำเร็จที่ได้จากการทำโครงการปั้นดาว

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th