โครงการจัดการกากอุตสาหกรรมฯ แบ่งปันความสำเร็จจากทุน บพข. พร้อมมีส่วนยกระดับแพลตฟอร์มใหม่ด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศ

โครงการเรื่อง “แนวทางการจัดการกากอุตสาหกรรมเพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียน” นำโดยหัวหน้าโครงการฯ ศ.ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ ได้รับเชิญให้เข้าร่วม “กิจกรรมเชื่อมโยงการส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ” ซึ่งจัดขึ้นร่วมกันระหว่างหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ องค์การมหาชน (สนช.) ณ อาคารอุทยานนวัตกรรม กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 โดยนักวิจัยและผู้ประกอบการโครงการอื่นๆ ได้เข้าร่วมด้วย เพื่อแนะนำผลงานที่สำเร็จขึ้นจากทุน บพข.

ภายในงาน ดร.สุรอรรถ ศุภจัตุรัส รองผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจและสังคม สนช. ได้กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน รวมถึงยังได้แนะนำแพลตฟอร์มนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ และกลไกการสนับสนุนทุนในปีงบประมาณ 2567 ของฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สนช. ส่วน ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ ประธานอนุกรรมการฯ บพข. ได้แนะนำแผนงานกลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งต่องานวิจัยจาก บพข. ไปขับเคลื่อนแพลตฟอร์มด้านนวัตกรรม ซึ่ง สนช. พร้อมจะสนับสนุนในปีต่อไป

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th