‘เอสพีซี’ ร่วมมือ ‘ปิโตรแมท’ ปั้นต้นแบบนักวิจัยรุ่นใหม่ ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม

วันที่ 11 พ.ค. 65 ศาสตราจารย์ ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ และศาสตราจารย์ ดร.บุนยรัชต์ กิติยานันท์ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยคณะทำงาน ได้ประชุมร่วมกับ ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ มีอยู่ นักวิจัยพี่เลี้ยงของ ดร.เอกอาทิตย์ บุญประเสริฐโพธิ์ ผู้รับทุนวิจัยในโครงการ “การพัฒนานักวิจัยระดับหลังปริญญาเอกเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ BCG ด้วยกลไกศูนย์ฯ ระยะที่ 2″

การประชุมในวันดังกล่าวจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เพื่อให้ ดร.เอกอาทิตย์ ได้นำเสนอความก้าวหน้าของโครงการที่เกี่ยวกับการผลิตเยื่อไนโตรเซลลูโลสจากของเสียที่เกิดขึ้นจากการผลิต ซึ่งขณะนี้กำลังเตรียมการยกระดับกระบวนการสู่เชิงพาณิชย์

สำหรับภาคธุรกิจแล้ว ความร่วมมือในครั้งนี้ช่วยให้การวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ของทางเอสพีซี มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ที่ต้องการสร้างกำลังคนรุ่นใหม่ เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาของภาคอุตสาหกรรมในประเทศ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
  petromat@chula.ac.th