อาจารย์​ ‘เคมี จุฬาฯ’ ได้รับรางวัลและเงินทุนฯ จาก มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย มอบรางวัลและเงินทุนฯ ครั้งที่ 28 พ.ศ. 2564

  1. รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภทสภาบันศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางเคมีไฟฟ้าและแสงนำโดย ศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล

  2. เงินทุนช่วยเหลือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโครงการของ อาจารย์ ดร.จัญจุดา อุ่นเรืองศรี

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
  petromat@chula.ac.th