ศูนย์ฯ x อูเบะ ร่วมแลกเปลี่ยนไอเดีย ‘แปรรูปของเสียสู่ผลิตภัณฑ์รีไซเคิล’

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ นำโดยศาสตราจารย์ ดร.บุนยรัชต์ กิติยานันท์ พร้อมด้วยนักวิจัยสถาบันร่วมของศูนย์ฯ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกาญจน์ หงส์ศรีพันธ์ จากภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ปรึกษาหารือร่วมกับ ดร.อาภรณ์รัตน์ นันทลักษณ์สกุล และคุณณัฐพร สมร่าง ผู้บริหารและนักวิจัยของ บริษัท อูเบะ เทคนิคอล เซ็นเตอร์ (เอเชีย) จำกัด เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565

จุดประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้คือเพื่อพัฒนาแนวทางในการนำของเสียของบริษัทฯ กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ โดยต่อยอดจากผลงานของนักวิจัยศูนย์ฯ ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้จริงในระดับอุตสาหกรรม

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th