ศูนย์ฯ ในนาม ‘จุฬาฯ’ จับมือ ‘อาชนวัฒน์’ พัฒนาบรรจุภัณฑ์พลาสติก ส่งต่องานวิจัยจากมหาวิทยาลัยไปสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่เชิงพาณิชย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ ร่วมกับ บริษัท อาชนวัฒน์ จํากัด ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านบรรจุภัณฑ์พลาสติก

ซึ่งครอบคลุมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การค้นคว้าวัตถุดิบ การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร การขึ้นรูปพลาสติก รวมถึงร่วมกันต่อยอดผลงานวิจัยด้านบรรจุภัณฑ์พลาสติกจากระดับมหาวิทยาลัย อันมีระดับความพร้อมสูงทางเทคโนโลยี ไปสู่การวิจัยและพัฒนาเป็นนวัตกรรมในระดับอุตสาหกรรม เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่พร้อมใช้งานได้จริงในเชิงพาณิชย์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่าย ได้จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม 201 อาคารวิจัยจุฬาฯ โดยศาสตราจารย์ ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ ผู้อํานวยการศูนย์ฯ ได้ลงนามร่วมกับนายรัชพันธุ์ พันธุ์ชาตรี และนายพัทธพล เปรมตุ่น กรรมการบริษัทฯ พร้อมด้วยพยาน

นอกจากนี้ วันดังกล่าวยังมีการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์พลาสติก ระหว่างนักวิจัยในสถาบันร่วมของศูนย์ฯ กับ อาชนวัฒน์ เพื่อร่วมกันยกระดับผลงานวิจัยอันมีศักยภาพให้เกิดเป็นนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่เชิงพาณิชย์ให้สําเร็จ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th