ศูนย์ฯ เสริมทัพ ‘ศศินทร์ จุฬาฯ’ ให้คำปรึกษา ‘นำง่ายฮง’ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ศาสตราจารย์ ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ และคุณวรุณ วารัญญานนท์ ที่ปรึกษาเพื่อภาคีอุตสาหกรรมของศูนย์ฯ ได้ต้อนรับ บริษัท นำง่ายฮง จำกัด นำโดยคุณพรเจษฎ์ นำศิริวิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหารบริษัทฯ พร้อมด้วย Mr. Lars Svensson, Chief Executive of the Sasin Sustainability & Entrepreneurship Center (SEC) ณ ที่ทำการของศูนย์ฯ ในช่วงเช้าของวันที่ 23 มีนาคม ที่ผ่านมา

ในการนี้ ศูนย์ฯ ได้ให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับพลาสติกที่ผลิตขึ้นจากวัสดุธรรมชาติและวัสดุรีไซเคิล นอกจากนี้ ศูนย์ฯ ยังได้แนะนำการคิดคาร์บอนฟุตพรินต์ เพื่อเป็นแนวทางแก่บริษัทในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

ด้วยบริษัทมีความสนใจในเรื่องดังกล่าวจึงมองหาหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญอย่างศูนย์ฯ โดยสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาฯ เป็นผู้ประสานงานจนเกิดการประชุมกันในครั้งนี้

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th