ศูนย์ฯ หารือ ‘อูเบะ’ เตรียมเฟ้นงานวิจัยไปต่อยอดสู่อุตสาหกรรม

ผู้บริหารและทีมวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ และบริษัท อูเบะ เทคนิคอล เซ็นเตอร์ (เอเชีย) จำกัด ประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 65 ที่ผ่านมา โดยเป็นการหารือในนัดแรก เพื่อวางแผนสร้างความร่วมมือด้านวิจัยร่วมกัน

โดยศาสตราจารย์ ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้นำเสนอโครงสร้างและการทำงานของศูนย์ฯ รวมถึงความเชี่ยวชาญของนักวิจัยในสังกัด และโครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการ โดยศาสตราจารย์ ดร.บุนยรัชต์ กิติยานันท์ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้เข้าร่วมประชุมด้วยในวันนั้น

ด้านกลุ่มบริษัทอูเบะที่มาประชุมด้วยในวันดังกล่าว ได้แก่ ดร.อรรถพล กิติยานันท์ (High Performance Coating Technical Manager) ดร.อาภรณ์รัตน์ นันทลักษณ์สกุล (Nylon Technical Manager) และคุณรติพร ทองถนอม (นักวิจัย High Performance Coating)

โดยทางอูเบะได้นำเสนอแนวทางด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ รวมทั้งความสนใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ในหลายด้าน อาทิ ผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติและวัสดุทางการเกษตร ทั้งนี้ศูนย์ฯ มีผลงานวิจัยหลายชิ้นที่พร้อมสนับสนุนอูเบะในการนำไปต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประโยชน์ได้จริง

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
  petromat@chula.ac.th