ศูนย์ฯ หารือความร่วมมือกับบริษัท CLEARIZE

วันที่ 23 ก.พ. 2566 ณ อาคารวิจัยจุฬาฯ ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ ศาสตราจารย์ ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ และศาสตราจารย์ ดร.บุนยรัชต์ กิติยานันท์ พร้อมด้วยผู้จัดการศูนย์ฯ คุณแก้วใจ คําวิลัยศักดิ์ ได้ต้อนรับ Mr. Kozo Yoshioka (Director) และ Mr. Hayahito Ishii (Chief Engineer) จาก CLEARIZE Co., LTD. ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในด้านการบำบัดน้ำเสีย รวมถึงการวิเคราะห์สารและการทดสอบวัสดุ

การพบกันครั้งนี้ CLEARIZE ได้แนะนำภาพรวมของบริษัท รวมถึงเครื่องมือและเทคนิควิเคราะห์ ที่บริษัทใช้ในการทำงาน นอกจากนี้ ศูนย์ฯ และบริษัท ยังได้พูดคุยเพื่อแสวงหาความร่วมมือด้วยกัน

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th