ศูนย์ฯ ร่วมงานประชุม บพค. 2565 โชว์ศักยภาพพัฒนากำลังคนระดับสูง สู่งานวิจัยขั้นแนวหน้า!

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ PMU-B Brainpower Congress 2022: Future and Challenges of Frontier Research & Creative Economy toward Sustainable Development “อนาคตและความท้าทายของการพัฒนางานวิจัยขั้นแนวหน้าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน” ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2565 ณ IMPACT Forum เมืองทองธานี

วันที่ 28 ต.ค. ศาสตราจารย์ ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.บุนยรัชต์ กิติยานันท์ ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการศูนย์ฯ ตามลำดับ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน ซึ่งกล่าวรายงานโดยศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการบพค.

วันเดียวกันนี้ ศ. ดร.หทัยกานต์ ได้นำเสนอโครงงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนานักวิจัยระดับหลังปริญญาเอกเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ BCG ด้วยกลไกศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ ระยะที่ 2” ภายใต้งบประมาณสนับสนุนจากบพค. ซึ่งประสบความสำเร็จในการพัฒนานักวิจัยระดับหลังปริญญาเอก 14 คน ร่วมกับบริษัทเอกชน อีกทั้งสร้างประสบการณ์ให้นักวิจัยมีความพร้อมก่อนมุ่งสู่เส้นทางอาชีพ

ในส่วนการจัดแสดงนิทรรศการ ศูนย์ฯ ได้นำเสนอผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นภายใต้โครงการวิจัยดังกล่าว อันได้แก่ ผลิตภัณฑ์หมอนเจลพอลียูรีเทนรีไซเคิลหุ้มยางพารา ซึ่งดำเนินการร่วมกับบริษัท เอ็นเอฟ เฮลท์แคร์ จำกัด – เทคโนโลยีแบตเตอรี่ฟื้นสภาพสำหรับใช้ใหม่ในอุปกรณ์กักเก็บพลังงาน ซึ่งร่วมกับบริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด – พลาสติกคอมโพสิตผสมผ้ายีนเก่า ซึ่งร่วมกับบริษัท ไซเบิร์ก (ประเทศไทย) จำกัด – และนวัตกรรมวัสดุก่ออสร้างสมรรถนะสูง สู้โลกร้อน ซึ่งร่วมกับบริษัท เฌอร่า จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซัน ซีเมนต์ โพรเซส จำกัด ทั้งนี้ล้วนเป็นผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์การพัฒนาของภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th