ศูนย์ฯ ร่วมกับ ‘เคมี อินโนเวชั่น’ นำทัพสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ เน้นได้ประสบการณ์จริงจากอุตสาหกรรม

วันที่ 3 พ.ค. 65 คณะผู้บริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ ได้เยี่ยมชมบริษัท เคมี อินโนเวชั่น จำกัด เพื่อติดตามความก้าวหน้าของนักวิจัยโครงการ “การพัฒนานักวิจัยระดับหลังปริญญาเอกเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ BCG ด้วยกลไกศูนย์ฯ ระยะที่ 2″

โดยศาสตราจารย์ ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และศาสตราจารย์ ดร.บุนยรัชต์ กิติยานันท์ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้เข้าพบคณะกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น นำโดย ดร.บัญชา ชุณหสวัสดิกุล ประธานกลุ่มบริษัทฯ เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับความสำคัญของโครงการฯ รวมถึงหารือแนวทางการบ่มเพาะนักวิจัยหลังปริญญาเอกให้มีความพร้อมสู่การทำงานในภาคอุตสาหกรรม

สำหรับความร่วมมือภายใต้โครงการนี้ คุณภัทรวดี หนุนอนันต์ นักวิจัยผู้ได้รับทุนจากโครงการฯ ได้ร่วมกับทางบริษัทฯ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ถุงมือยางธรรมชาติ

โดยมีการพบปะกับเกษตรกรในพื้นที่ และทำวิจัยจริงในโรงงาน ซึ่งเป็นการสร้างประสบการณ์ให้แก่นักวิจัย ในการยกระดับผลงานจากห้องทดลองไปสู่ผลิตภัณฑ์อันมีมุมมองด้านธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังเป็นต้นแบบการพัฒนาบุคลากรจากภาคการศึกษาให้มีความพร้อมกับการเป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพในภาคอุตสาหกรรม

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
  petromat@chula.ac.th