ศูนย์ฯ รับมอบทุนจาก บจ. เคมี อินโนเวชั่น และ บพข. เพื่อยกระดับการผลิตและการใช้งานบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ

ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง “การยกระดับศักยภาพบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพแบบครบวงจรร่วมกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อการขยายตลาดเชิงพาณิชย์” โดยการแถลงข่าวเปิดตัวโครงการจัดขึ้นวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ณ บริษัท เคมี อินโนเวชั่น จำกัด

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th