ศูนย์ฯ ปรึกษากรมโรงงานฯ เดินหน้าโครงการจัดการกากอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 65 ทีมวิจัยโครงการ “แนวทางการจัดการกากอุตสาหกรรมเพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียน” นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ ได้เดินทางเข้าพบเจ้าหน้าที่กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม ณ กรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อหารือเกี่ยวกับข้อมูลในการทำโครงการวิจัย

 

โดยหัวหน้าโครงการฯ ศ.ดร.หทัยกานต์ พร้อมด้วยทีมวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ และศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย ได้นำเสนอที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยให้แก่ คุณชยกร คชเสนีย์ และคุณอัณณ์ภิศา นาคสินไพศาล นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ โดยโครงการดังกล่าวมีความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในการศึกษาข้อมูลด้านการจัดการกากของเสียจากโรงงานในประเทศ เพื่อพัฒนาและเผยแพร่แนวทางที่ถูกวิธีในการจัดการกากของเสีย รวมถึงทางเลือกในการหมุนเวียนกากของเสียกลับมาใช้ใหม่ ในโอกาสนี้จึงได้ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากกรมโรงงานฯ เพื่อนำไปใช้ในการประกอบการวิจัยให้สำเร็จ

 

 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
  petromat@chula.ac.th