ศูนย์ฯ ดึง ‘พีทีทีจีซี’ รีดศักยภาพนักวิจัย เตรียมต่อยอดผลงานไปสู่อุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 65 มีการประชุมร่วมกันระหว่างนักวิจัยในเครือข่ายของศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ และทีมวิจัยของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เพื่อให้นักวิจัยได้นำเสนอผลงานต่อทางบริษัทฯ

วันดังกล่าวมี ศ.ดร.บุนยรัชต์ กิติยานันท์ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ นำการประชุม หลังจากนั้นเป็นการนำเสนอผลงานของนักวิจัย ได้แก่ ศ.ดร.นพิดา หิญชีระนันทน์ รศ.ดร.สุวดี ก้องพารากุล รศ.ดร.พิมพา หอมนิรันดร์ และ อ.ดร.จัญจุดา อุ่นเรืองศรี โดยทีมของบริษัทฯ นำโดย ดร.นพคุณ แสนโพธิ์ ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ

ทั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์ฯ กับพีทีทีจีซี เพื่อเตรียมขยายผลจากงานวิจัยในด้านปิโตรเคมี สู่ระดับที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงในอุตสาหกรรม

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
  petromat@chula.ac.th