ศูนย์ฯ จับมือ ‘เคมี อินโนเวชั่น’ ร่วมรับทุน ‘บพข.’ ปลดล็อกศักยภาพไบโอพลาสติก มุ่งสู่ตลาดบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง “การยกระดับศักยภาพบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพแบบครบวงจรร่วมกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อการขยายตลาดเชิงพาณิชย์” โดยการแถลงข่าวความร่วมมือและการมอบทุนโครงการวิจัยดังกล่าวจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ บริษัท เคมี อินโนเวชั่น จำกัด

พิธีเปิดเริ่มต้นด้วยการกล่าวต้อนรับโดยคุณปณิธาน ชุณหสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ต่อมาศาสตราจารย์ ดร.อาภาณี เหลืองนฤมิตชัย ประธานอนุกรรมการแผนงานกลุ่มพลังงาน เคมีและวัสดุชีวภาพ บพข. ได้กล่าวถึงที่มาของการให้ทุนเพื่อการวิจัยและสร้างนวัตกรรมในครั้งนี้ โดยศาสตราจารย์ ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ ร่วมด้วยคุณวรุณ วารัญญานนท์ หัวหน้าโครงการฯ และคุณปาณิสรา รัตนปัญญาโชติ รองประธานกรรมการบริหารด้านการตลาดและบริหารจัดการโรงงานของบริษัทฯ ได้ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการฯ

หลังจากนั้นผู้แทนคณะทำงานของศูนย์ฯ ได้รับมอบทุนการดำเนินโครงการฯ จาก บพข. และ บริษัท เคมี อินโนเวชั่น โดยผู้ร่วมงานได้ถ่ายภาพร่วมกันเพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสที่ความร่วมมือในครั้งนี้เกิดขึ้น

ทั้งนี้ โครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตและการใช้งานพลาสติกชีวภาพ พร้อมสนับสนุนผู้บริโภคให้หันมาใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมไบโอพลาสติกภายในประเทศ สู่การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพของไทยให้เติบโตแบบไร้ขีดจำกัด ตลอดจนผลักดันสู่การเป็นผู้นำด้านบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพในระดับโลก

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th