ศูนย์ฯ จับคู่ ‘อูเบะ’ เล็งจัดทีมวิจัยผลิตภัณฑ์ไนลอน

เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 65 ศ.ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ และ ศ.ดร.บุนยรัชต์ กิติยานันท์ พร้อมด้วยนักวิจัยในเครือข่ายของศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ ได้ประชุมร่วมกับ ดร.อาภรณ์รัตน์ นันทลักษณ์สกุล และคุณณัฐพร สมร่าง จากบริษัท อูเบะ เทคนิคอล เซ็นเตอร์ (เอเชีย) จำกัด ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้ว หลังจากที่ทางบริษัทฯ มีความสนใจในการสร้างความร่วมมือกับศูนย์ฯ

การประชุมในครั้งนี้ รศ.ดร.ศรุต อำมาตย์โยธิน ผศ.ดร.ดวงกมล ตุงคะสมิต ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ ผดุงรส อ.ดร.จัญจุดา อุ่นเรืองศรี รศ.ดร.พิมพา หอมนิรันดร์ และ ผศ.ดร.ธานิน นานอก ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องไนลอน ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดร่วมกับทางบริษัทฯ

ทั้งนี้อูเบะกำลังต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในกลุ่มไนลอน จึงได้เข้ามาศึกษาผลงานของนักวิจัยในเครือข่ายของศูนย์ฯ เพื่อคัดเลือกผลงานอันมีศักยภาพ ก่อนที่จะร่วมกันในการยกระดับการวิจัยไนลอนสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
  petromat@chula.ac.th