ศูนย์ฯ จัดเต็มนิทรรศการโชว์ผลงานนวัตกรรมในการต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมจาก ‘สป.อว.

ศาสตราจารย์ ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ และศาสตราจารย์ ดร.บุนยรัชต์ กิติยานันท์ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยหัวหน้าโปรแกรมวิจัยและผู้แทนหัวหน้าโปรแกรมวิจัยของศูนย์ฯ ได้นำคณะนักวิจัยในสังกัดต้อนรับคุณดารณี ศุภธีรารักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ กองทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ในฐานะประธานกรรมการตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ ประจำปี 2565 ซึ่งได้เดินทางมาพร้อมคณะจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ในการตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ ณ อาคารวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาฯ ในวันที่ 29 สิงหาคม ที่ผ่านมา

วันดังกล่าว ศ.ดร.หทัยกานต์ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ ให้คณะผู้ตรวจเยี่ยมได้รับทราบในที่ประชุม หลังจากนั้นจึงนำเข้าชมนิทรรศการนวัตกรรมของนักวิจัยในสังกัด ที่สำเร็จขึ้นจากโครงการวิจัยผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และโครงการวิจัยปั้นดาว ซึ่งล้วนมีศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ จำนวนกว่า 18 ผลงาน

ทั้งนี้ด้วยปัจจุบันศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายภารกิจให้ดำเนินการภายใต้กองส่งเสริมและประสาน เพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) สังกัด สป.อว. ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ในปี 2564

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th