ศูนย์ฯ ขอแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุเมธ ชวเดช

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ

ขอแสดงความยินดีแด่– 🎉🎉🎉

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุเมธ ชวเดช

ในโอกาสที่ได้รับพระราชทานกิตติบัตร

“ศาสตราจารย์กิตติคุณ” 🎉🎉🎉

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จุฬาฯ ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
  petromat@chula.ac.th