รางวัล “เมธีวิจัยอาวุโส สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ ประจำปี 2564”

PETROMAT ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สุวบุญ จิรชาญชัย (CU-PPC) เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศ “เมธีวิจัยอาวุโส สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ ประจำปี 2564” โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
  petromat@chula.ac.th