พัฒนาวิธีการเพื่อยืดอายุการใช้งานกรดล้างโลหะ ลดภาระในการกำจัดของเสีย

วันนี้ (17 ก.พ. 65) ศาสตราจารย์ ดร.บุนยรัชต์ กิติยานันท์ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร วาสนาเพียรพงศ์ อาจารย์ภาควิชาวัสดุศาสตร์ จุฬาฯ ได้ประชุมร่วมกับนักวิจัย บริษัท เนกซัส เซอร์เฟส อินโนเวชั่น จำกัด นำโดย คุณธัชชัย หงส์ยั่งยืน เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัย

โดยศูนย์ฯ จะร่วมมือกับบริษัทฯ ในการพัฒนากลุ่ม​ผลิตภัณฑ์​ สำหรับนำไปใช้ในการแยกหรือตกตะกอนสิ่งเจือปนในกรด อันจะช่วยยืดอายุการใช้งานและอาจเพิ่มความสามารถในการนำกรดกลับไปใช้ซ้ำ ทั้งนี้เพื่อลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นการลดต้นทุนในการกำจัดและลดมลพิษในสิ่งแวดล้อม

 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
  petromat@chula.ac.th