ผู้บริหารศูนย์ฯ ร่วมแสดงความยินดีแด่ “อาจารย์แบบอย่างสภาคณาจารย์” จุฬาฯ ประจำปี พ.ศ. 2565

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ นำโดยศาสตราจารย์ ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีแด่ศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์ สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ และศาสตราจารย์ ดร.ดวงดาว อาจองค์ สังกัดภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ในโอกาสที่ได้รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณและประกาศนียบัตร “อาจารย์แบบอย่างสภาคณาจารย์” ประจำปีการศึกษา 2565 ในสาขารับใช้สังคมและสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามลำดับ

พิธีมอบโล่รางวัลนั้นจัดขึ้นในวันที่ 16 มีนาคม 2566 ณ ห้องรับรอง หอประชุมจุฬาฯ โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภาจุฬาฯ เป็นผู้มอบโล่รางวัลให้แก่อาจารย์แบบอย่างสภาคณาจารย์ในสาขาต่างๆ ซึ่งมีด้วยกันทั้งสิ้น 5 ท่าน ในครั้งนี้

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th