ผลิตภัณฑ์ Cello-gum’ สารคงตัวในอาหารจากวุ้นมะพร้าว สู่โรงงานต้นแบบ

ปิโตรแมทร่วมกับ ศาสตราจารย์ ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาฯ ในโครงการ ‘การสกัดและการดัดแปรแบคทีเรียเซลลูโลสจากเศษวุ้นมะพร้าว สู่การเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์’ เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่โดยเริ่มจากสารให้ความคงตัวในอาหาร ภายใต้โครงการวิจัยปั้นดาวที่สนับสนุนโดย สป.อว.
.
ทั้งนี้เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2564 คณะผู้ประเมินโครงการวิจัยนำโดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ได้ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการฯ ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงงานต้นแบบ บริษัท อําพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จํากัด ร่วมกับการประชุมออนไลน์ โดยในวันดังกล่าว ศ.ดร.หทัยกานต์ ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย Cello-gum พร้อมด้วยทีมงาน ได้ร่วมนำเสนอความก้าวหน้าของโครงการฯ และได้นำคณะผู้ประเมินไปเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบที่ใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์
.
Cello-gum คือนวัตกรรมการแปรรูปเศษวุ้นมะพร้าวโดยสกัดให้เป็นแบคทีเรียลเซลลูโลสบริสุทธิ์ ซึ่งมีมูลค่าสูงเนื่องจากสามารถดัดแปรและนำไปใช้ได้ในหลายอุตสาหกรรม โดยนักวิจัยเล็งใช้ประโยชน์เป็นสารให้ความคงตัวในการผลิตอาหาร ก่อนจะพัฒนาต่อไปสู่อุตสาหกรรมอื่น เช่น ยาและเครื่องสำอาง

 


 

 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
  petromat@chula.ac.th