ผนึกพันธมิตรภาคเอกชน จัดอบรมเพื่อพัฒนา CE Coaching

“กรมโรงงานฯ” จับมือ “ปิโตรแมท” “สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาฯ” ผนึกพันธมิตรภาคเอกชน จัดอบรมเพื่อพัฒนา CE Coach ที่ปรึกษาในอุตสาหกรรมด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน

 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ (ปิโตรแมท) และ สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาฯ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในช่วงระหว่างวันที่ 19 – 25 มกราคม 2565 เพื่อถ่ายทอดความรู้และสร้าง “CE Coach ที่ปรึกษาในอุตสาหกรรมด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน” ให้มีความพร้อมสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญในการยกระดับกระบวนการผลิตสู่ความยั่งยืนให้โรงงานทั่วประเทศ

 

นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
คุณพงษ์เทพ จารุอำพรพรรณ ที่ปรึกษาโครงการฯ

พิธีเปิดจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 19 มกราคม ณ โรงแรมแมนดาริน แมนเนจ บาย เซ็นเตอร์ พ้อยท์ โดยได้รับเกียรติจาก นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างที่ปรึกษาการพัฒนาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในโรงงานอุตสาหกรรม (CE Coach) และเป็นผู้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ประกอบการโรงงานและประกาศนียบัตรแก่ผู้ช่วยวิจัยที่เข้าร่วมโครงการ “มาตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน” ภายใต้ทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ โดยกรมโรงงานฯ ร่วมกับ ปิโตรแมท และ สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาฯ ในการจับคู่นักวิจัยมหาวิทยาลัยกับผู้ประกอบการธุรกิจระดับ SMEs เพื่อนำร่องสร้างต้นแบบโรงงานในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนด้านพลาสติกและฟอกหนัง

และกล่าวความเป็นมาของโครงการวิจัย มาตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
โดย คุณพงษ์เทพ จารุอำพรพรรณ ที่ปรึกษาโครงการฯ

 

ในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีวิทยากรหลายท่าน นำโดย ดร.ภัสราพร พลับเจริญสุข หัวหน้าโครงการฯ

ศาสตราจารย์ ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ ผู้อำนวยการปิโตรแมท ในฐานะหัวหน้าโครงการผู้พัฒนาอุตสาหกรรมด้านพลาสติก และ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา ศิรเลิศมุกุล อาจารย์สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาฯ ในฐานะหัวหน้าโครงการผู้พัฒนาอุตสาหกรรมด้านฟอกหนัง ร่วมด้วยนักวิจัยผู้ร่วมโครงการฯ อีกหลายท่าน ซึ่งร่วมกันถ่ายทอดความรู้

ดร.ภัสราพร พลับเจริญสุข หัวหน้าโครงการฯ

 

ศ. ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ ผู้อำนวยการศูนย์ปิโตรแมท
ศ. ดร.กฤษณา ศิรเลิศมุกุล อาจารย์สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาฯ

 

ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาปิโตรแมทได้สร้างต้นแบบโรงงานด้านพลาสติกซึ่งใกล้สำเร็จแล้วจำนวนทั้งสิ้น 10 แห่ง ส่วนในปีนี้เป็นการขยายผลโดยร่วมกับโครงการด้านฟอกหนังในการพัฒนา CE Coach จำนวนทั้งหมด 20 คน เพื่อเผยแพร่ต่อองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมที่สนใจสามารถปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยตั้งเป้าหมายในการจัดทำแผนธุรกิจร่วมกับโรงงานที่ผ่านการคัดเลือกให้ร่วมโครงการฯ จำนวนอย่างน้อย 150 แห่งในปีถัดไป

 

 

โครงการนี้นับเป็นก้าวสำคัญเพื่อนำประเทศเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนตามนโยบายเศรษฐกิจ BCG ของภาครัฐ อันจะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องภายในประเทศและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยไปสู่ความยั่งยืน

 

 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
  petromat@chula.ac.th