‘ปิโตรแมท’ รวมทีม ‘ศสอ.’ – ‘กลุ่มสภาอุตฯ’ จับมือ ‘บพข.’ ยกร่างเว็บไซต์ฐานข้อมูลการจัดการกากอุตสาหกรรม หนุนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย และกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการจัดกิจกรรม “สัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อออกแบบระบบการใช้งานเว็บไซต์ฐานข้อมูลการจัดการกากอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1” ภายใต้โครงการวิจัยเรื่องแนวทางการจัดการกากอุตสาหกรรมเพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เมื่อปี พ.ศ. 2564 ทั้งนี้เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มให้ข้อมูลการจัดการกากอุตสาหกรรมที่ครบถ้วนและถูกต้อง พร้อมสนับสนุนการแนวทางการนำกากอุตสาหกรรมไปใช้ประโยชน์ในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

สัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม The Chamber โรงแรม S31 Sukhumvit เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ ประธานคณะอนุกรรมการแผนงานเศรษฐกิจหมุนเวียน บพข. ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดสัมมนา ต่อมาศาสตราจารย์ ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ ผู้อำนวยการปิโตรแมท และคุณธีระพล ติรวศิน ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม ได้นำเสนอที่มาและการดำเนินโครงการวิจัย

จากนั้นนักวิจัยของ ศสอ. ได้แก่ คุณศุภลักษณ์ ชัยภูริมาศ และคุณกิติศักดิ์ สุวรรณนภาศรี ได้นำเสนอเว็บไซต์ฐานข้อมูลการจัดการกากอุตสาหกรรม อันประกอบไปด้วยเนื้อหาที่ครบถ้วน เช่น รหัสและประเภทของเสีย โรงงานผู้ก่อกำเนิด วิธีการจัดการที่ถูกต้อง ฯลฯ ซึ่งคณะทำงานได้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลกากอุตสาหกรรมจากโรงงานทั่วประเทศจำนวนกว่า 30 โรง นอกจากนี้ยังได้เพิ่มเติมแนวทางในการนำของเสียไปใช้ประโยชน์ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อเป็นทางเลือกในการจัดการกากอุตสาหกรรม

ในการนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมสัมมนากว่า 50 คน จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนผู้สนใจ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อนำข้อสรุปที่ได้ไปปรับปรุงรูปแบบและระบบการใช้งานเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการยกระดับแนวทางการจัดการกากอุตสาหกรรมภายในประเทศ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
  petromat@chula.ac.th