ปิโตรแมทแท็กทีม ‘เอสซีจีซี’ เดินหน้าสร้างโพสต์ด็อก ปีที่ 2 ต่อยอดงานวิจัยไบโอพลาสติก

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ ร่วมกับบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด ภายใต้โครงการเรื่องการพัฒนานักวิจัยระดับหลังปริญญาเอกฯ ในการวิจัยด้านไบโอพลาสติก ครั้งนี้ต่อเนื่องกันเป็นปีที่สอง

วันที่ 26 พ.ค. 2565 ศูนย์ฯ ได้จัดประชุมออนไลน์ร่วมกันระหว่างผู้ร่วมโครงการฯ เพื่อให้ศาสตราจารย์ ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ และศาสตราจารย์ ดร.บุนยรัชต์ กิติยานันท์ พร้อมด้วยคณะทำงานของศูนย์ฯ ได้รับฟังการนำเสนอความก้าวหน้าในผลงานของ ดร.วราภรณ์ สุจริตรักษ์ นักวิจัยหลังปริญญาเอก ผู้รับทุนโครงการนี้ ซึ่งมี ดร.เมธี ขำดวง เป็นนักวิจัยพี่เลี้ยง

สำหรับปีนี้ ดร.วราภรณ์ ดำเนินโครงการวิจัยเกี่ยวกับการตรวจสอบพลาสติกย่อยสลายได้ โดยพัฒนาชุดตรวจที่สามารถลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบดังกล่าว รวมถึงได้พัฒนาชุดตรวจสอบความเป็นพิษในดินเมื่อพลาสติกเกิดการย่อยสลายทางชีวภาพ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการสร้างมาตรฐานในการตรวจสอบพลาสติก

ต่างกับการทำวิจัยในมหาวิทยาลัย โดยดร.วราภรณ์ เผยว่าโจทย์วิจัยที่ได้จากภาคอุตสาหกรรมจะเปิดกว้างกว่า และสามารถแก้ไขปัญหาของสังคมได้อย่างจริงจัง ทั้งนี้ตนได้พัฒนาองค์ความรู้เพิ่มเติมทั้งด้านเคมีและด้านชีวภาพ กระทั่งงานวิจัยสำเร็จลุล่วง

ส่วนดร.เมธี เห็นว่านักวิจัยระดับหลังปริญญาเอกมีศักยภาพสูงในการช่วยพัฒนานวัตกรรมให้กับอุตสาหกรรม โดยทางบริษัทฯ พร้อมสนับสนุนโครงการพัฒนานักวิจัยในลักษณะนี้ร่วมกับทางภาครัฐและทางศูนย์ฯ ทั้งในครั้งนี้ที่ต่อเนื่องมาจากปีที่แล้ว และในภายภาคหน้า

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
  petromat@chula.ac.th