ปิโตรแมทร่วมกับนักวิจัยในสังกัด จัดการอบรมเพื่อพัฒนา CE Coach

ศูนย์ฯ ร่วมกับนักวิจัยในสังกัด​ จัดการอบรมเพื่อพัฒนา ‘โค้ช’ สำหรับอุตสาหกรรมด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน

 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ ร่วมกับ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ในการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างที่ปรึกษาการพัฒนาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในโรงงานอุตสาหกรรม (Circular Economy Coach) ภายใต้โครงการมาตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก วช. โดยการอบรมได้จัดเสร็จสมบูรณ์ไปแล้วระหว่างวันที่ 19 – 25 มกราคม 2565 ณ โรงแรมแมนดาริน แมนเนจ บาย เซ็นเตอร์ พ้อยท์ กรุงเทพฯ

 

การอบรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากอาจารย์นักวิจัยในเครือข่ายของศูนย์ฯ ผู้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรม ได้แก่ ผศ.ดร.มานิตย์ นิธิธนากุล วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาฯ ผศ.ดร.วิกานดา วราห์บัณฑูรวิทย์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ม.เกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ ม.ศิลปากร รศ.ดร.ศรุต อํามาตย์โยธิน ม.ธรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ทองใส จำนงการ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และ ผศ.ดร.รัฐพล รังกุพันธุ์ สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาฯ โดยศูนย์ฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ มา ณ โอกาสนี้

 

การอบรมได้รับความสนใจผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ซึ่งประกอบด้วย นักวิชาการและนักวิจัยภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม ผู้มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม ส่วนกิจกรรมมีทั้งการฟังบรรยาย เยี่ยมชมโรงงานในรูปแบบวิดีทัศน์ รวมถึงการจัดทำ CE Workshop เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับการถ่ายทอดความรู้อย่างถูกต้อง และมีความพร้อมสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญที่สามารถประยุกต์ความเข้าใจในการยกระดับกระบวนการผลิตสู่ยุคอุตสาหกรรมเพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียนร่วมกับโรงงานทั่วประเทศในปีต่อไป

 

 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
  petromat@chula.ac.th