ปิโตรแมทผนึกความเชี่ยวชาญกับ 3 ศูนย์ความเป็นเลิศ ประเดิมศึกษาการปนเปื้อนไมโครพลาสติกในน้ำ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา และศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ในการศึกษาการปนเปื้อนไมโครพลาสติกในแหล่งน้ำและในน้ำดื่มบรรจุขวดในประเทศไทย ภายใต้โครงการวิจัยพื้นฐานเพื่อสนับสนุนโปรแกรมวิจัยบูรณาการปีงบประมาณ 2565 ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 คุณวรุณ วารัญญานนท์ ที่ปรึกษาเพื่อภาคีอุตสาหกรรมของปิโตรแมท ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยฯ ได้นัดประชุมร่วมกับนักวิจัยของศูนย์ต่างๆ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้นำเสนอผลการศึกษาวิจัยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รวมถึงเสนอแผนการดำเนินงานในช่วงถัดไป

ในการนี้ ดร.ภุมรินทร์ คำเดชศักดิ์ และ ดร.ศีลาวุธ ดำรงศิริ นักวิจัยจากสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาฯ ได้เข้าประชุมด้วยในฐานะผู้มีส่วนสำคัญในการวิจัยโครงการย่อยเรื่องการตรวจสอบปริมาณและชนิดของไมโครพลาสติกในน้ำดื่มบรรจุขวดที่วางขายในประเทศไทย ซึ่งปิโตรแมทเป็นผู้รับผิดชอบ

นอกจากโครงการย่อยนั้นแล้ว ยังมีผลการศึกษาการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในแหล่งน้ำ ระบบนิเวศ และในประชากร โดยข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนป้องกันเพื่อลดผลกระทบจากปัญหาที่เกิดขึ้นต่อทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และสิ่งแเศรษฐกิจ ทั้งนี้เกิดจากความร่วมมือที่แต่ละศูนย์ความเป็นเลิศได้บูรณาการร่วมกัน

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
  petromat@chula.ac.th