‘ปตท.’ หารือนักวิจัยปิโตรแมท เล็งจับมือพัฒนากระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติ

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ มีการเจรจาความร่วมมือกับ สถาบันนวัตกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งนำโดยศาสตราจารย์ ดร.บุนยรัชต์ กิติยานันท์ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ และ ดร.สุชาดา ฉิ่มอ่ำ หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีวิจัยกระบวนการและพลังงานประยุกต์ของสถาบันฯ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ อิ่มยิ้ม อาจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ หนึ่งในนักวิจัยศูนย์ฯ ได้ร่วมหารือด้วย

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ดร.ธเนศร์ ดนุไทย นักวิจัยของ ปตท. ได้แนะนำให้รู้จักสถาบันฯ และงานวิจัยที่สนใจ ขณะที่ รศ.ดร.อภิชาติ ได้นำเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางในการสร้างความร่วมมือร่วมกันภายใต้การดำเนินการของศูนย์ฯ โดยจะเน้นการพัฒนากระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
  petromat@chula.ac.th