‘บีจีซี’ พูดคุยกับนักวิจัยศูนย์ฯ ชูความร่วมมือด้านวัสดุ

วันที่ 20 ก.ย. 2565 ศาสตราจารย์ ดร.บุนยรัชต์ กิติยานันท์ รองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ ได้นำการประชุมร่วมกับ ดร.รักษพงศ์ คุณานุรักษพงศ์ Technology Management Manager ของบริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ฉาย ทองปิ่น จากภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยแก่ทางบริษัทฯ ซึ่งมีความสนใจในการพัฒนาความร่วมมือกับศูนย์ฯ ในด้านวัสดุและบรรจุภัณฑ์

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th