นักวิจัยศูนย์ฯจับมือ NECTEC และ 78transform ยกระดับ ‘คาร์บอนแบล็ก’ สู่การใช้งานใน ‘ซูปเปอร์คาปาซิเตอร์’

ความร่วมมือในครั้งนี้เกิดขึ้นภายใต้โครงการวิจัยเรื่องการสังเคราะห์เส้นใยจากวัสดุรีไซเคิลคาร์บอนแบล็กผสมกราฟีนสำหรับใช้ในซุปเปอร์คาปาซิเตอร์แบบยืดหยุ่น ซึ่งนักวิจัยศูนย์ฯ ดำเนินการร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และ บริษัท เซเว่นตี้ เอท แทรนซ์ฟอร์ม จํากัด โดยได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ในวันนี้ (30 ส.ค.) ศาสตราจารย์ ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ และศาสตราจารย์ ดร.บุนยรัชต์ กิติยานันท์ ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ ตามลำดับ พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ จิตการค้า อาจารย์วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาฯ ซึ่งเป็นนักวิจัยในเครือข่ายของศูนย์ฯ ผู้ร่วมโครงการดังกล่าว ได้ต้อนรับคุณอนัญสินี ทาบุญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เซเว่นตี้ เอท แทรนซ์ฟอร์ม จํากัด และ ดร.อภิชัย จอมเผือก หัวหน้าโครงการฯ จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

โอกาสนี้ คณะผู้ร่วมวิจัยได้ประชุมเริ่มต้นโครงการฯ อีกทั้งมีการถ่ายรูปร่วมกับผู้บริการศูนย์ฯ เพื่อเป็นที่ระลึก

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th