ทีมวิจัยศูนย์ฯ ลงพื้นที่สมุย ประเดิมโครงการสร้างต้นแบบชุมชนด้านการลดขยะอาหาร

เริ่มลงพื้นที่จริงแล้ว สำหรับโครงการวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการขยะอาหารเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนเกาะสมุยและเป็นชุมชนต้นแบบด้านความมั่นคงด้านอาหาร” ซึ่งได้รับทุนจาก สวก. ให้ดำเนินโครงการฯ ตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา

ครั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ และหัวหน้าโครงการฯ ได้นำทีมนักวิจัยออกเดินทางพร้อมผู้ร่วมงาน เพื่อศึกษาข้อมูลการจัดการขยะอาหารและสถานการณ์ของปัญหาขยะที่พบในปัจจุบัน โดยทีมวิจัยได้สำรวจพื้นที่ต่างๆ ทั่วทั้งอำเภอเกาะสมุย ระหว่างวันที่ 29 – 31 มีนาคม 2565

พื้นที่ที่ได้ไปสำรวจประกอบด้วย วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นต้นสังกัดของ ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ หนึ่งในนักวิจัยผู้ร่วมโครงการฯ ส่วนพื้นที่อื่นๆ ที่ได้มีการสำรวจ เช่น พื้นที่เตาเผาขยะของเทศบาล ตำบลมะเร็ต โรงแรมและรีสอร์ท รวมถึงพื้นที่ชุมชนต่างๆ

ทั้งนี้การลงพื้นที่ดังกล่าว เพื่อให้ทีมวิจัยได้ข้อมูลเกี่ยวกับการทิ้งและการจัดการอาหารส่วนเกิน อย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้ในพิ้นที่ของเกาะสมุย ก่อนจะเตรียมทำวิจัยสู่ขั้นตอนต่อไปของโครงการฯ เพื่อให้บรรลุตามแผน “Samui Zero Food Waste”

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
  petromat@chula.ac.th