คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ประชุมนัดแรกปี 66 พร้อมเดินหน้าโครงการสร้างคนและงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องจามจุรี 1 โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2566

โดยศาสตราจารย์ ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ศาสตราจารย์ ดร.บุนยรัชต์ กิติยานันท์ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ และคุณแก้วใจ คำวิลัยศักดิ์ ผู้จัดการศูนย์ฯ ได้ชี้แจงเนื้อหาการประชุมในวาระต่างๆ รวมทั้งได้รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ ระหว่างเดือน ต.ค. – ธ.ค. 2565 ให้แก่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการบริหาร เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าและนำหารือในประเด็นต่างๆ ร่วมกัน

สำหรับปีงบประมาณนี้ ศูนย์ฯ มีการปรับตัวในหลายด้าน โดยมีการขยายความร่วมมือเพื่อทำโครงการวิจัยร่วมกับภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม รวมถึงมีการให้บริการทางวิชาการแก่ภาคเอกชน จำนวนหลายงาน

ส่วนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนในปี 2563 – 2565 และงานด้านอื่นๆ ที่ได้ดำเนินการในช่วงเดือน ต.ค. – ธ.ค. 2565 นั้น ศูนย์ฯ ได้มีการจัดกิจกรรมขึ้นหลายครั้ง อาทิ การศึกษาดูงาน ณ สหราชอาณาจักร ในโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาและการปรับปรุงกระบวนการในการรื้อถอนแท่นปิโตรเลียม การเข้าร่วมงาน PMU-B Brainpower Congress 2022 และการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ในโครงการเรื่องการพัฒนานักวิจัยระดับหลังปริญญาเอกเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ BCG ระยะที่ 2 การอุดหนุนการศึกษาและการวิจัยแก่นิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก การสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบสำหรับนักวิจัยในเครือข่ายศูนย์ฯ การจัดการประชุมและการฝึกอบรมให้กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมถึงการจัดงานและการสนับสนุนการประชุมวิชาการนานาชาติ โดยเฉพาะการประชุม 11th International Symposium on Feedstock Recycling of Polymeric Materials 2022 ซึ่งศูนย์ฯ เป็นเจ้าภาพหลักเมื่อวันที่ 29 พ.ย. – 2 ธ.ค. ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ในปี 2566 ศูนย์ฯ อยู่ในระหว่างการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเพิ่มเติมในอีกหลายโครงการ ซึ่งล้วนสนับสนุนการสร้างนักวิจัยและผลงานวิจัย เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th