ขอแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ จิตการค้า

ในโอกาสที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น SLRI Award ประจำปี พ.ศ. 2562 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ จากสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ในการประชุมกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ. 2565

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th