ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ที่ได้รับการยกย่องจาก Elsevier “World’s Top 2% Scientists” ประจำปี 2022

ขอแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์ ดร.อนุวัฒน์ ศิริวัฒน์ ศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์ ศุภผล และศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล ในโอกาสที่ได้รับการจัดอันดับใน World’s Top 2% Scientists by ELSEVIER 2022✨

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th