ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับรางวัล Chem-CU Quality Awards 2022

รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น

  • ศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล
  • ศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ วัชรสินธุ์
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล ตุงคะสมิต

รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุด ประเภท Original Article

  • รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ อิ่มยิ้ม

รางวัลส่งเสริมการเป็นนักวิจัยอิสระ

  • อาจารย์ ดร.จัญจุดา อุ่นเรืองศรี

รางวัลด้านการเรียนการสอนดีเด่น

  • รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวรักษ์ เฟื่องสวัสดิ์
  • รองศาสตราจารย์ ดร.เฟื่องฟ้า อุ่นอบ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th