ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ในงานมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2563

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ในงานมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2563 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ดังต่อไปนี้

รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ผู้ที่มีปริมาณผลงานรวม (PI >=6)

 1. ศาสตราจารย์ ดร.อรรถศักดิ์ จารีย์
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ สืบสาย

รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

 1. ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย
 2. ศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ
 3. ศาสตราจารย์ ดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.ธงไทย วิฑูรย์
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.ชลิดา เนียมนุ้ย
 6. รองศาสตราจารย์ ดร.สิริพล อนันตวรสกุล
 7. รองศาสตราจารย์ ดร.ปวีนา ประไพนัยนา
 8. รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์
 9. รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล
 10. รองศาสตราจารย์ ดร.มานพ เจริญไชยตระกูล

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th